Informace ze svazu – SZDP.cz

SZDP.CZ Novinky Informace ze svazu – SZDP.cz

Ochrana osobních údajů 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), Vám sdělujeme, že v souvislosti s činností Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (dále jen KLDS ČR), zájmovéhosdružení právnických osob, provádíme zpracování osobních údajů. 

1.       Kontaktní údaje 

Správcem osobních údajů je Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: gdpr@klds.cz, tel.: 228 225 062. 

  

2.       Zpracování osobních údajů 

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení 
Evidence členů Právní povinnost Kontaktní a fakturační údaje Právní povinnost 6 let 
Evidence partnerů Zajištění činnosti, uzavření nebo plnění smlouvy Kontaktní a fakturační údaje Oprávněný zájem a plnění smlouvy Po dobu platnosti smlouvy a spolupráce 
Účetnictví (fakturační údaje) Zajištění fakturace Kontaktní a fakturační údaje Právní povinnost 5 let 

  

  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za uvedenými účely. 

Právní tituly jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.   

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. 

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Oprávněný zájem a plnění smlouvy“, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. 

Doba uložení znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy. 

Vaše osobní údaje nezískáváme od jiných subjektů. Jiným subjektům je nepředáváme, s výjimkou zákonné povinnosti je zpřístupnit orgánům státní správy při jejich kontrolní činnosti a Policii ČR. Nepředáváme, ani nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. 

  

3.       Práva subjektů údajů 

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva: 

Požadovat výpis 

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. 

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod. 

Požadovat opravu 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.  

Požadovat výmaz 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. 

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti. 

Požadovat omezení zpracování  

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. 

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky. 

Podat námitku proti zpracování 

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. 

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. 

Odvolat souhlas se zpracováním 

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno. 

Požadovat výpis v přenositelném formátu 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu. 

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.  

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování 

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování. 

Podat stížnost na dozorový úřad 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů. 

  

4.       Způsob výkonu práv 

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost i elektronicky, a to zasláním e-mailem na adresu gdpr@klds.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. 

K datu vyřízení Vám zde bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. 

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. 

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme: 

a)      uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady 

b)     odmítnout žádosti vyhovět. 

Do žádosti uveďte: 

a)      identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození 

b)     o výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Práva subjektů údajů 

c)      upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje 

d)     telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu 

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.