Připomínka k návrhu normy

Novinky Připomínka k návrhu normy

13.8.2020 – Připomínky SZDP k návrhu ČS N 73 054O-2 ” Tepelná ochrana budov” 

5.2.7 Pokud ve výjimečném případě není prokazatelně možné dosáhnout odpovídající požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, musí to být odborně písemně zdůvodněno a musí být zvoleno nejlepší možné technické řešení, nejméně tak, aby prokazatelně nedocházelo k vadám a poruchám při užívání. 

POZNÁMKA 

1 Takovým případem může být například nedostatek prostoru pro umístění dostatečné tloušťky tepelněizolačního souvrství při energetické obnově budov, osazení uměleckého díla nebo zvláštního konstrukčního prvku, jako jsou například integrované solární systémy, kdy by nebylo možné dosáhnout požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. 

2 K prokázání vyloučení závad při užívání se může u konstrukcí v zónách s převažující teplotou do 22°  včetně například využít porovnání s požadovanou hodnotou součinitele prostupu tepla UN,20 podle B.1. 

  

3 Za postačující se považuje svislá obvodová konstrukce staveb z rostlého dřeva, a to v minimálním středovém průměru opracované kulatiny 320mm u srubu; a o minimální tloušťce 280mm u roubených staveb z hraněného řeziva. Přestože jsou u přírodního materiálu fyzikální vlastnosti variabilní, je prokázáno, že u smrkového dřeva a dalších běžně používaných tuzemských dřevin je poměr prostupu tepla vůči spotřebě energií na výrobu, uhlíkové stopě, LCA a dalším důležitým environmentálním aspektům natolik příznivý, že existující nízký stupeň rizika nedodržení normových hodnot vlivem anizotropie dřeva je zcela akceptovatelný a na základě dostupných experimentálních i empirických dat nevýznamný