SZDP 19. března 2023 17:19

Už v roce 2015 bylo jasné co potřebujeme

Návrh z roku 2015 projednávaný na RHSD ČR a vrámci PS MPO

Lesnický a Dřevozpracující Průmysl Čr 2015

OD POZNÁNÍ STAVU K REALIZACI ROZVOJE

 

TRANSFORMACE A RESTRUKTURALIZACE V LESNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA.
Návrh konkrétních opatření ke zlepšení situace v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu v ČR a výstupů Pracovní
skupiny pro lesní a dřevozpracující průmysl v ČR.

 

SZDP je aktivním účastníkem ve věci návrhů a projednávání problematiky rozvoje lesnicko-dřevařského průmyslu, jak v rámci KZPS, UZS a OS DLV, tak jejich prostřednictvím v rámci agend a orgánů RHSD ČR. Návrhy předkládané v minulosti neztrácí na své aktuálnosti, a i poslední jednání potvrzuje nutnost aktivní a vlastně nezbytné role vlády a ministerstev v tomto procesu.

Dne 23.4.2015 se uskutečnila pracovní schůzka navazující na závěry Pracovní skupiny pro lesní a dřevozpracující průmysl na MPO (PS) z března tohoto roku. Na jednání byly přítomní zástupci AČPP, ALDP, LDK, OS DLV, VLS, SVOL,SDP, SZDP, UZS,KLDS, CBCSD.

Na tomto neformálním jednání byl prezentován průběh, důvody, závěry a návrhy iniciativy SZDP v rámci RHSD ČR v oblasti prosazování rozvoje a podpory lesnicko dřevařského průmyslu (ve všech jeho
oborových aktivitách a navazujících oborů).

Všichni účastníci se shodli na nutnosti vytvoření a realizace rozvojové hospodářské strategie, která by posilovala konkurenční postavení lesnicko dřevařského odvětví ČR a podnikajících firem. Úplná shoda nastala i v oblasti nutné podpory spotřeby dřeva a materiálů na bázi dřeva v ČR.

Jednání přineslo potvrzení správnosti požadavků předkládaných na RHSD ČR a nutnost či nezbytnost role státu v jejich řešeních.

 

Návrh opatření ke zlepšení situace v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu:

  1. Vytvoření hospodářské strategie - v jejím rámci realizace detailní analýzy stavu jednotlivých oborů
  2. Rozvoj kapacit - restrukturalizace

» podpora tuzemských zpracovatelů v oblasti surovinové bezpečnosti (lesnická politika umožňující zajištění bezpečné bilance mezi zdroji dříví a zpracovatelskou kapacitou, eliminující rizika zvyšování exportu a
snižování importu surového dříví)

» podpora investic umožňující zvyšovat současnou kapacitu a její inovaci , doplnit rámec posuzování investic o surovinovou bezpečnost a sociální dopady včetně vlivu na konkurenční prostředí

» podpora MSP zajišťující překročení prahu konkurenceschopnosti (podpora zvyšování účinnosti produkce - výtěž a produktivita)

» aktivní proexportní politika a podpora sdružování exportérů výrobků na bázi dřeva (důležité pro rozvoj výroby nábytku a dřevěných konstrukcí a truhlářské produkce)

  1. Logistika a distribuce dříví

» - podpora vlastníků lesa v hledání řešení nejúčinnějších způsobů dodávek dříví pro tuzemské zpracování
(projekty mobilizace zdrojů dříví a maximalizace jejich zhodnocení v tuzemském zpracování)

» - podpora rozvoje nových forem zpracování dříví z vynucených změn hospodářských způsobů a změny
dřevinné skladby lesních porostů a jejich věkové a druhové skladby

» - podpora transparentní informovanosti o zásobách a těžbách dříví v jednotlivých regionech, jak aktuálních tak plánovaných a doplnění struktury LHP o ekonomicko organizační část plánování

» - podpořit proces sdíleného centra distribuce surového dříví umožňující snižovat celkové náklady a
optimalizovat přepravní výkony

» - vytvořit finanční mechanismus pojištění dodávek dříví tuzemským zpracovatelům

» - zajistit maximální transparentnost toku dříví (aktivní i pasivní opatření, např. podpora povinnosti přejímky na rámech...)

» aktivní politika zahraničních obchodních vztahů, zejména v oblasti omezování negativní bilance toku
surového dříví a podpora uplatnění tuzemských firem v realizaci projektů v zahraničí

 

 

  1. Spotřeba materiálů na bázi dřeva - podpora

» - aktualizovat systém stavebních a konstrukčních norem umožňujících využití v tuzemsku vyráběných
materiálů

» - umožnit preferenci výběru materiálů na bázi dřeva z tuzemské produkce v rámci výběrových řízení
státu a municipalit

» - zvážit účinek daňového zvýhodnění obnovitelných surovin (dřeva) v bytové a komunální výstavbě z
hlediska emisní a energetické bilance (multiplikátor vlivu energetické a ekologické udržitelnosti s růstem
zaměstnanosti a kvality)

» podpora marketingové, odborné a sociální komunikace materiálů na bázi dřeva a významů lesa a dříví
(v rámci podpory klastrů, výzkumu a vývoje, průzkumů trhu a podnikání

» podpora multioborového vzdělávání a vzdělávacích programů

» podpora vytvoření oborové organizace na podporu spotřeby dřeva v tuzemsku a v zahraničí

Výstupy PS.

Mezi výstupy PS navrhujeme :

- rozhodnutí o doporučení směřované vládě cestou RHSD ČR, či cestou jednotlivých ministerstev o zpracování vládní hospodářské strategie platné společně pro lesnictví a zpracování dřeva (viz Německo, Finsko...)

- návrh aktuálně realizovatelných opatření pro podporu konkurenceschopnosti v oblasti restrukturalizace,
logistiky a distribuce dříví a spotřeby materiálů na bázi dřeva

- doporučení o formě organizační realizace (čistě vládní aktivita, podpora podnikatelských a nezávislých
aktivit, kombinace vládních a nevládních aktivit) SZDP a většina účastníků pracovního jednáni se vyslovila
pro podporu kombinované formy organizační podpory procesu rozvoje lesnicko dřevařského oboru. Například:
vytvořením Aliance rozvoje lesncko dřevařského oboru, ve které jsou zastoupená ministerstva a zástupci
vrcholových podnikatelských svazů v lesnictví a zpracování dřeva (návrh struktury Aliance již existuje). Vy-
tvoření klastru je jedna z možností jak podpořit společný zájem, ale klastr nenahradí nutnou účast a roli státu
v prosazování některých opatření. Je účelné tento nástroj využít k vhodným aktivitám na podporu vzniku
hospodářské strategie ve specifických oblastech.

 

Realizace rozvoje lesnicko dřevařského průmyslu podporuje:

  1. hospodářský růst
  2. sociální rozvoj a zaměstnanost
  3. závazky státu v udržitelném rozvoji, snižování emisí, obnovitelných zdrojích energie
  4. konkurenceschopnost ČR

 

Aktivní spolupráce mezi podnikateli je nutná a možná, nutná je však i aktivní role ministerstev či vlády mi-
nimálně v roli moderátora a koordinátora společných zájmů v rozvoji lesnicko dřevařského oboru. Příklady z
jiných zemí nám umožní najít společně správná řešení. Musí však existovat jasně projevený zájem státu pro-
ces rozvoje lesnicko dřevařského průmyslu podpořit.

Děkujeme za velmi silně projevenou podporu a zájem o hledání správných řešení a vytvoření Pracovní
skupiny a věříme, že se tato přípravní fáze stane a stává základem pro začátek rozvoje lesnickodřevařského
průmyslu. Potenciál je viditelný a opatření dosažitelná. Návrh na vytvoření a podporu klastrů v lesnickodřevřském odvětví vítáme a budeme se snažit tuto aktivitu využít vhodným způsobem.

Přidej názor/komentář

SZDPportál

SZDP tradičně na straně českých dřevařů a lidí fandících dřevu a lesu

© SZDP.CZ. All Rights Reserved. Design APICON, s.r.o.